Đường dẫn ảnh sau khi up lên máy chủ
Copy đường dẫn sau và dán vào vị trí muốn hiển thị ảnh.